اخبار و گزارشات خیریه، اخبار کمک به نیازمندان

دیگر موردی موجود نیست

اخبار پیشنهادی

No More Articles

خبر ویژه

عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1396-1399
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
4،0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1396-99
کمک به نیازمندان - خیریه آبشار عاطفه ها
0
2625 میلیارد ریال
4200 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
525 میلیارد ریال
1050 میلیارد ریال
1575 میلیارد ریال
2100 میلیارد ریال
سالـهای
1388-91
3150 میلیارد ریال
3675 میلیارد ریال
سالـهای
1392-95
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1392-1395
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
2،0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1392-95
کمک به خیریه
0
1375 میلیارد ریال
2200 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
275 میلیارد ریال
550 میلیارد ریال
825 میلیارد ریال
1100 میلیارد ریال
سالـهای
1388-91
1650 میلیارد ریال
1925 میلیارد ریال
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1388-1391
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1388-91
خیریه
0
400 میلیارد ریال
480 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
80 میلیارد ریال
160 میلیارد ریال
240 میلیارد ریال
320 میلیارد ریال
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1384-1387
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1384-87
بهترین خیریه تهران
0
40 میلیارد ریال
80 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
0
میلیارد ریال
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1380-1383
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
0،1
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1380-83
بهترین خیریه ایران
0
5 میلیارد ریال
10 میلیارد ریال
previous arrow
next arrow
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1396-1399
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1392-1395
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1388-1391
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1384-1387
عملکرد مالی کمک به نیازمندان - سال های 1380-1383
previous arrow
next arrow