دیگر موردی موجود نیست

اخبار پیشنهادی

No More Articles

خبر ویژه

  • پیج خیریه در اینستاگرام
  • کانال خیریه در تلگرام
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
4،0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1396-99
2625 میلیارد ریال
4200 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
525 میلیارد ریال
1050 میلیارد ریال
1575 میلیارد ریال
2100 میلیارد ریال
سالـهای
1388-91
3150 میلیارد ریال
3675 میلیارد ریال
سالـهای
1392-95
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
2،0
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1392-95
1375 میلیارد ریال
2200 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
275 میلیارد ریال
550 میلیارد ریال
825 میلیارد ریال
1100 میلیارد ریال
سالـهای
1388-91
1650 میلیارد ریال
1925 میلیارد ریال
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1388-91
400 میلیارد ریال
480 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
سالـهای
1384-87
80 میلیارد ریال
160 میلیارد ریال
240 میلیارد ریال
320 میلیارد ریال
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1384-87
40 میلیارد ریال
80 میلیارد ریال
سالـهای
1380-83
میلیارد ریال
جمع کمل عملکرد مالی بنیاد بین سالهای
1380-383
جمع کل عملکرد دوره
0،1
میلیارد ریال
جدول عملکرد
6،0
میلیارد ریال
جمع کل عملکرد ثبت شده
بنیاد تا به امروز
سالـهای
1380-83
5 میلیارد ریال
10 میلیارد ریال
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری